Σχετικά με το έργο

Γενικά

Η πράξη:«ΘΑΛΗΣ–ITE–Ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος & μοριακών διαγνωστικών εργαλείων για την υποστήριξη & βελτίωση της χημικής καταπολέμησης κύριων εχθρών της ελληνικής Γεωργίας» έχει ώς Σκοπό την ανάπτυξη μοριακών διαγνωστικών εργαλείων και πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη και βελτίωση της χημικής καταπολέμησης των εχθρών (έντομα, ζιζάνια και φυτοπαθογόνοι μικροοργανισμοί) των γεωργικών καλλιεργειών με απώτερο στόχο την μείωση της υπερβολικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών.

Στόχοι της πράξης

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

1. Ανάπτυξη Οντολογίας και GIS Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) όπου θα συγκεντρωθούν δεδομένα σχετικά με τους σημαντικότερους εχθρούς της ελληνικής Γεωργίας.
2. Ανάπτυξη βελτιωμένων πρωτοκόλλων και διαγνωστικών εργαλείων για τον έγκαιρο εντοπισμό της ανθεκτικότητας στους σημαντικότερους εχθρούς της ελληνικής Γεωργίας.
3. Εφαρμογή κλασικών και σύγχρονων διαγνωστικών για τη συστηματική παρακολούθηση της ανθεκτικότητας στους σημαντικότερους εχθρούς των ελληνικών καλλιεργειών σε διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες.

Δράσεις

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

1. Ανάπτυξη Οντολογίας και Βάσης Δεδομένων για τη ανθεκτικότητα στα φυτοπροστατευτικά.
2. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την ανθεκτικότητα εχθρών καλλιεργειών μεγάλης οικονομικής σημασίας απο την βιβλιογραφία.
3. Ανάπτυξη μοριακών διαγνωστικών εργαλείων για την παρακολούθηση της ανθεκτικότητας στα φυτοπροστατευτικά στους κυριότερους εχθρούς της ελληνικής Γεωργίας.
4. Εφαρμογή των υπαρχόντων αλλά και καινοτόμων διαγνωστικών μεθόδων για την καταγραφή της παρούσας κατάστασης ανθεκτικότητας των κυριότερων εχθρών των καλλιεργειών.
5. Εκπαίδευση στη Βάση Δεδομένων για τη διάχυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων στον τελικό χρήστη.
6. Διαχείριση έργου.
7. Αξιολόγηση έργου.

Συντελεστές Έργου

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και εκτελείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – «Δήμητρα».

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λούης Χρήστος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας: Βόντας Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας: Μάρκογλου Αναστάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας: Ελευθεροχωρινός Ηλίας

Περισσότερες λεπτομέρειες

Ευχαριστίες

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. (GR-RBase 380264)

H επικαιροποίηση των δεδομένων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» (MIS 5002469) που εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Έκδοση 0.28.020817-alpha
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
espa
H επικαιροποίηση των δεδομένων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» (MIS 5002469) που εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
espa
Περιοχή
Δραστική
Εχθρός
Αναζήτηση ...